Jestem absolwentem Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, o specjalizacji-działania artystyczne. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby dra Wiesława Jelonka, aneks w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Gieragi oraz aneks w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Markiewicza (2011 rok). Twórczość w zakresie ceramiki, rzeźby, rysunku oraz grafiki. Interesują mnie również zagadnienia związane z ceramiką architektoniczną oraz grafiką komputerową.

 

W realizacjach z zakresu ceramiki i rzeźby mogę wyodrębnić dwie, główne grupy form i obiektów. Pierwsza, to prace o charakterze abstrakcyjnym, charakteryzujące się łączeniem ceramiki z innymi materiałami np. drewno, papier, metal czy gips. Staram się również eksperymentować z samym materiałem ceramicznym, poprzez dodawanie do masy różnych materiałów (organicznych i nieorganicznych). Istotny jest także sam proces tworzenia i modelowania obiektu, który często przebiega w sposób nie konwencjonalny (np. modelowanie formy na ramie ze sznurami), co pozwala mi uzyskać ciekawsze i bardziej zaawansowane technologicznie prace. Drugą grupę obiektów stanowią wytwory o charakterze przedstawiającym. W większości są to formy płaskorzeźbione o różnym stopniu wypiętrzenia. Tematyka odnosi się głównie do postaci ludzkiej. Dominują prace o charakterze portretowym, traktowane w sposób realistyczny, dosłowny oraz uproszczony. Te drugie, idą w kierunku pewnego rodzaju syntezy, przyjmując np. postać masek. Prezentuje je jako samodzielne obiekty oraz w otoczeniu elementów nawiązujących do mozaiki. Czasem obydwa sposoby portretowania łącze z konkretnym ornamentem, o charakterze biologicznym lub geometrycznym. Ważnym aspektem jest poszukiwanie oryginalnych i niepowtarzalnych sposobów eksponowania tych prac. Jednym z takich przykładów są próby łączenia tych obiektów z architekturą ceglaną.

Działania rysunkowe i po części malarskie, to kompozycje studyjne, idące w kierunku syntezy i uproszczenia, w których oprócz tradycyjnych technik, wplatam elementy kolażu, faktury, itp. Obie te dziedziny, w mojej twórczości, są  mocno powiązane i nawzajem oddziaływają na siebie. Tematami przewodnimi są: martwa natura oraz pejzaż, które traktuję w sposób uproszczony. Tworząc kompozycje malarskie, zwykle operuje zawężoną gamą barwną, współistniejącą z zastosowanymi materiami i fakturami.

 

W grafice warsztatowej i komputerowej podobnie jak w rzeźbie i działaniach rysunkowych, dominują przedstawienia abstrakcyjne o charakterze biologicznym (grafika warsztatowa prezentowana w formie miniatury, będąca formą eksperymentu z różnymi materiałami, tworzeniem matryc i powielaniem) oraz geometrycznym (grafika komputerowa z dalece posuniętą syntezą, prezentowana w postaci wydruków).

 

Inspiracji dla swych działań poszukuję w przyrodzie oraz otaczającej rzeczywistości, starając się je interpretować i kreować w jak najciekawszy z możliwych sposobów, posługując się zdobytą wiedzą i intuicją.

 

 

 

Do ważniejszych osiągnięć mogę zaliczyć:

 

2014

• Udział w II Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Jedlińsk 2014”.

• Projekt i realizacja statuetki honorowej "Jedliński Raczek" dla Urzędu Gminy w Jedlińsku.

• Udział w międzynarodowej wystawie „Mała Forma Graficzna 13x18” w Galerii „Laźnia” w Radomiu.

• Zajęcie III-ego miejsca w II Międzynarodowym Triennale Mediów Cyfrowych-Radom 2013 w kategorii obraz statyczny, organizowanym przez Wydział Sztuki UTH w Radomiu.

• Udział w wystawie „Oblicza Azji”  w ramach „konfrontacji” pomiędzy wydziałami i uczelniami artystycznymi w Polsce, dotyczącej szeroko pojętego tematu- Azja; Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

 

2013

• „Zestaw Obowiązkowy 2- Powiększony” – Wystawa zbiorowa w galerii Biblioteki Publicznej w Radomiu, prezentacja kompozycji rysunkowych.

• Udział w wystawie „Oblicza Azji”  w ramach „konfrontacji” pomiędzy wydziałami i uczelniami artystycznymi w Polsce, dotyczącej szeroko pojętego tematu- Azja; Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

• Udział w wystawie zbiorowej z cyklu „Formatowanie 2013” w Pionkach.

• „(PO)MIĘDZY” – Udział w wystawie zbiorowej absolwentów Wydziału Sztuki UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, w Galerii „Łaźnia „ w Radomiu.

• Udział w międzynarodowej wystawie „Mała Forma Graficzna 13x18” w Galerii „Atut” w Końskich.

 

2012

• Udział w Otwartym Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Drużba 2012” w Starej Zagorze w Bułgarii.

• Udział w I Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Jedlińsk 2012”.

• Udział w wystawie zbiorowej z cyklu „Formatowanie 2012” w Pionkach.

 

2011

• Stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, za osiągnięcia w nauce.

• Udział w wystawie zbiorowej grafiki warsztatowej studentów Wydziału Sztuki w galerii kina Helios w Radomiu.

• „Zestaw Obowiązkowy” - Wystawa indywidualna grafiki warsztatowej i komputerowej w galerii Kina Helios.

• Indywidualna wystawa grafiki warsztatowej w Galerii Słonecznej w Radomiu.

• Udział w Wystawie „Sztuka Wydziału Sztuki IV” Pracowników Wydziału Sztuki

w Galerii Pentagon w Radomiu.

• Udział w wystawie pokonkursowej „II Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej” w Poznaniu.

• Udział w wystawie pokonkursowej 14 Międzynarodowe Biennale Małej Formy

i Exlibrisu 2011 w Ostrowie Wielkopolskim.

• Indywidualna, podyplomowa wystawa ceramiki, grafiki warsztatowej oraz grafiki komputerowej w Galerii Pentagon Wydziału Sztuki w Radomiu.

• Wystawa grafiki komputerowej w Świnoujściu w ramach 41 Kampusu Artystycznego- Fama 2011.

• Indywidualna wystawa grafiki warsztatowej- „Kolografie” w Galerii Exlibrisu, w Bibliotece Publicznej w Radomiu.

• Indywidualna wystawa rysunku i malarstwa w Galerii Pentagon Wydziału Sztuki

w Radomiu.

• Udział w wystawie zbiorowej z cyklu „Formatowanie 2011” w Pionkach.

 

2010

• Zajęcie I-ego miejsca w I Międzynarodowym Triennale Mediów Cyfrowych-Radom 2010 w kategorii obraz statyczny, organizowanym przez Wydział Sztuki w Radomiu.

• Zajęcie I-ego miejsca w konkursie pt. Inna Rzeczywistość, organizowanego przez Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej.

• Udział w wystawie zbiorowej w ramach Festiwalu Kameralne Lato w kawiarni „Czekolada” w Teatrze Powszechnym w Radomiu (podczas drugiej i trzeciej edycji festiwalu 2009/2010).

• Udział w Wystawie „Sztuka Wydziału Sztuki III” Pracowników Wydziału Sztuki

w Galerii Pentagon w Radomiu.

• Udział w Wystawie „Sztuka Wydziału Sztuki III” Pracowników Wydziału Sztuki

w Kazimierzu Dolnym.

• Udział i zajęcie II-ego miejsca w konkursie „Fama 2010 Radom” w kategorii ”Plastyka”.

• Udział w Wystawie Absolwentów i Pracowników Liceum Plastycznego im. J. Brandta w Radomiu  z okazji 20-lecia istnienia szkoły w Galerii Łaźnia w Radomiu.

• Udział w wystawie zbiorowej z cyklu „Formatowanie 2010”  w Pionkach.

• Udział w Festiwalu Fama 2010 w Świnoujściu (realizacja własnego projektu fotograficznego oraz zbiorowej wizualizacji filmowej do muzyki Adama Klocka).

 

 

 

Ich bin ein Absolvent der künstlichen Fakultät in Technischen Hochschule in Radom, die Fachrichtung: Kunstkunde im Bereich der bildenden Künste, Spezialisierung: künstlerischen Handeln. Ich erhielte Abschluss mit Auszeichnung in dem Atelier der Skulptur des Dr. Wieslaw Jelonek, der Anhang in dem Atelier der Malerei des Prof Andrzej Gieraga als auch in dem Atelier der Werkstattgrafik des Prof Andrzej Markiewicz (in 2011).

Ich schaffe im Bereich der Keramik, der Skulptur, der Zeichnung und Grafik. Interessieren mich auch die verbundenen mit der architektonischen Keramik und Computergrafik Probleme.

 

In den Realisierungen aus dem Bereich der Keramik und Skulptur kann ich zwei Hauptgruppe den Formen und Objekten ausgliedern. Die erste: Werke über den abstrakten Charakter, Verbindung der Keramik mit anderen Stoffen, z.B. Holz, Papier, Metall, Gips. Ich bemühe mich auch nur mit dem keramischen Stoffen zu experimentiren, durch zu Masse, verschiedenen Stoffen (organischen und nicht organischen) zuzugeben. Wesentlich ist ebenfalls der Aufbau- und Formierungsprozess des Objekts, der oft in die unkonventionelle Art verlaufen (z.B. Modellierung der Form auf dem Rahmen mit Schnüren). Das erlaubt mir mehr interessante und mehr technologisch fortgeschrittene Werke zu erreichen. Die zweite Objektgruppe bilden die Erzeugnisse über den darstellende Formen, Großteils die Reliefen mit verschiedenen Erhebungsgrad. Die Thematik stellt hauptsächlich eine Menschengestalt dar. Vorherrschen realistischen, buchstäblichen, vereinfachenden Werke mit Porträtcharakter,  aufnehmend z.B. eine Maske Gestalt. Sie werden als selbstständige Projekte in der Umgebung die Mozaikelementen präsentieren. Manchmal die beide Art von Abbildung werden mit konkreten Dekor (biologischen oder geometrischen). Ein wichtiger Aspekt ist die Suche originellen und einzigartigen Arten diese Werke auszustellen, z.B. Verbindung die Objekten mit Ziegelearchitektur.

 

Die Zeichenhandeln und Malwirkung sind eine Studiokomposition, die die im Richtung der Synthese und Vereinfachung gehen und in denen außer traditionellen Technik werden die Elementen der Collage und Struktur einweben. In meinem Schaffen, beide diese Bereiche, sind stark verbunden und auswirken auf sich selbst. Die leitenden Motiven sind: Stillleben und Landschaft, die ich in die vereinfachte Art behandele. Komponierend die Malkomposition arbeite ich mit der eingeengte Farbvielfalt, die mit benutzenden Stoffen und Strukturen koexistieren.

 

In der Werkstatt- und Computergrafik ebenso wie in der Skulptur und Zeichnungen herrschen abstrakte Darstellungen mit biologischen Charakter (die Form des Kleinmodells - ein Experiment mit verschiedenen Stoffen, Bildung den Matrizen, Wiederholungen) und geometrischen Charakter (die Werkstattgrafik aus äußerst fortgeschrittene Synthese in Form von der ausdrucke präsentiert) vor.

 

Inspiration suche ich in der Natur und in der umgebenden Wirklichkeit. Bedienend sich der Intuition und erwerbendes Wissen bemühe ich mich sie so interessant interpretieren und schaffen wie es möglich ist.

 

I am a graduate of Radom Polytechnic Art Academy, field of study Art Education, subject Art field. First class honours degree of D.F.A. Wiesław Jelonek’s sculpture department. Prof. Andrzej Gieraga’s Arts workshop, prof. Andrzej Markiewicz’s Graphics workshop (2011).  Work in: pottery, sculpture, drawing, and graphics. I am also interested in Architectural pottery and computer graphics.

 

In the field of pottery and sculpture I can distinguish two main groups of forms and objects. First is work in abstract sense which combines pottery with other materials such as: wood, paper, metal, or plaster. I also try to experiment with the pottery material, by adding different materials (both organic and inorganic). The process of making and shaping the object is very important which very often goes unconventionally (e.g. modelling the form on a frame with strings), which allows me to make more interesting and more technologically advanced works. Second group of objects are portrait works. They are mostly relief forms with a different degree of up-thrust. The main theme is human being, dominated by portraits which are very realistic simplified and literal. The latter are more synthesised and are in the shape of masks. I present them as a single elements or as a part of mosaic. I can sometimes combine both ways of portraying with a specific biological or geometrical ornament. It is also important to me to look for new and original ways of displaying those works. One of the ways is combining those works with brick architecture.

 

My painting and drawing activities are studio compositions which present synthesis and simplification. Apart from using traditional techniques I try to mix them up with elements of collage or brushwork etc. both those fields of my work are strongly related and connected, and influence each other. Main theme of those works are: still nature, landscapes which I treat in a simplified way. During the process of  painting I usually narrow the range of colours so that they match the brushwork and materials I use.

 

When it comes to graphic arts and computer graphics just like with modelling and drawing and painting I mainly work using abstract biological way (graphic arts presented in miniature which is a result of experimenting with many different materials, forming dies, and breeding), and geometrical (computer graphics profoundly synthesised, presented in the form of printouts).

 

I look for inspiration for my works in nature and the surrounding world and try to interpret it and create it in the most interesting manner using my intuition, knowledge and experience I have gained so far.